Onze voorwaardenzorgeloos
transparant
makkelijk

Algemeen

Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site. Jouw toegang tot of gebruik van deze site wordt beschouwd als jouw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik de site niet als je je niet akkoord kan verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Over ons

Hopala BV
RPR 0686661218
Rijnkaai 37
2000 Antwerpen
België

Hopala BV is erkend door het FSMA en ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen onder het nummer 0686661218. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Verkoop op afstand van verzekeringen

Voor reis- en bagageverzekeringspolissen en andere soortgelijke kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd van minder dan één maand is er geen herroepingsrecht. Het opzeggingsrecht bepaald in artikel 53 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming is niet van toepassing op deze overeenkomst.

Zowel de verzekeringnemer als de verzekeringsonderneming kunnen de overeenkomst zonder boete en zonder motivering opzeggen per aangetekende brief binnen 14 kalenderdagen. Deze termijn loopt vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst of vanaf de dag waarop de verzekeringnemer de contractvoorwaarden en de precontractuele informatie op een duurzame drager heeft ontvangen, indien dit later is. De opzegging door de verzekeringnemer heeft onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving. De opzegging door de verzekeringsonderneming treedt in werking acht dagen na de kennisgeving ervan. Als de overeenkomst wordt opgezegd door de verzekeringnemer of door de verzekeringsonderneming en op verzoek van de verzekeringnemer met de uitvoering van de overeenkomst reeds begonnen was voor de opzegging, is de verzekeringnemer gehouden tot betaling van de premie in verhouding tot de periode gedurende welke dekking werd verleend. Dit is de vergoeding voor reeds verstrekte diensten. Met uitzondering van de vergoeding voor reeds verstrekte diensten, betaalt de verzekeringsonderneming alle bedragen terug die hij van de verzekeringnemer krachtens deze overeenkomst heeft ontvangen. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 30 kalenderdagen die loopt: wanneer de consument opzegt, vanaf de dag waarop de verzekeringsonderneming de kennisgeving van de opzegging ontvangt; wanneer de verzekeringsonderneming opzegt, vanaf de dag waarop hij de kennisgeving van opzegging verzendt.

Het Belgisch recht is van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeringsonderneming of verzekeringstussenpersoon en de consument.

Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 313 tot en met 319 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die zouden ontstaan met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 4, 5, 8 tot en met 14 van de Europese verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 houdende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

De informatie, inclusief de prijs die vermeld wordt op deze site is louter informatief, zonder enige verbintenis. Geen enkele garantie wordt gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de site. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt vrij is van computervirussen. Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie evenmin enige garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan de regelmatige actualisering vanwege onze partners. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand. De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten. De informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen wij of onze partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.

Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar wij dragen geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. De links worden je louter informatief meegedeeld. Je gaat akkoord om de informatie getoond op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website, zonder onze voorafgaande toestemming.

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbind je je er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je geen toegang hebt.

Opzegservice

De gratis opzegservice aangeboden op onze website is enkel en alleen bestemd voor klanten van Hopala BV die een verzekeringsproduct hebben aangekocht bij ons.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Hopala BV en haar partners en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Je verklaart je akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hopala BV. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Hopala BV of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie

Informatie die je aan ons bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. We zullen niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zullen we aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van ons en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet.

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Antwerpen, België.

Buitengerechtelijke klachtenregeling

Voor al je vragen en problemen kan je in eerste instantie terecht bij ons door te mailen naar [email protected]. Als dit geen oplossing biedt, dan kan je je richten tot de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - [email protected] - www.ombudsman.as.